Thursday, October 13, 2022

Senarai Perbahasan Wong Hon Wai di Parlimen

2018 

 1. Perdebatan Titah Yang Dipertuan Agung di Dewan Rakyat (2018) - 24/7/2018 
 2. Rang Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemansuhan) (2018) - 8/8/2018 
 3. Rang Undang-Undang Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan) (2018) - 13/8/2018 
 4. Rang Undang-Undang Antiberita Tidak Benar - 15/8/2018 
 5. Rang Undang-undang Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) (2018) - 17/10/2018
 6. Perdebatan usul Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas - 22/10/2018 
 7. Rang Undang-undang Perbekalan (2019) - 15/11/2018
 8. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Jabatan Perdana Menteri) - 22/11/2018
 9. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Kewangan) -26/11/2018
 10. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Luar Negara) - 26/11/2018
 11. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna) -27/11/2018 
 12. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli) - 28/11/2018 
 13. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Sains, Teknologi dan Perubahan Iklim) -3/12/2018  
 14. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian)- 3/12/2018
 15. Rang Undang-Undang  Pindaan terhadap Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971- 10/12/2018 
 16. Rang Undang-Undang Kewangan 2018 - 10/12/2018. 
2019 
 1. Usul menjunjung kasih kepada Titah Yang Dipertuan Agong (2019) - 14/3/2019 
 2. Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2018) 2019 - 2/4/2019
 3. Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan)( 2019 )- 8/4/2019 
 4. Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 2019 - 8/4/2019 
 5. Rang Undang-Undang Levi Pelepasan 2019 - 9/4/2019 
 6. Usul Pengisytiharan Harta (Mandatori) 2019 -1/7/2019 
 7. Rang Undang-Undang Cap Dagangan 2019 -2/7/2019 
 8. Rang Undang-Undang Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia (Pindaan) 2019 -3/7/2019
 9. Rang Undang-Undang Perlindungan Pengguna (Pindaan) 2019-9/7/2019
 10. Rang Undang-Undang Perikanan (Pindaan) (2019) - 9/7/2019 
 11. Rang Undang-undang Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Pindaan)(2019)- 15/7/2019
 12. Rang Undang-Undang Penyemakan Undang-undang (Pindaan)(2019)-18/7/2019
 13. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis 2019 - 7/10/2019
 14. Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar (Pemansuhan) 2019 - 8/10/2019 
 15. Rang Undang-Undang Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional 2019 -10/10/2019 
 16.  Rang Undang-Undang  Perbekalan 2020 - 16/10/2019 
 17.  Peringkat Jawatankuasa (Jabatan Perdana Menteri) RUU Perbekalan 2020 - 5/11/2019
 18.   Peringkat Jawatankuasa Kementerin Luar Negeri bagi RUU Perbekalan 2020 - 7/11/2019 
 19.  Kertas Putih Pertahanan (Defence White Paper) 2019 - 2/12/2019 
 20. Rang Undang-Undang Kewangan 2019 - 2/12/2019 
 21. Rang Undang-Undang Mata Wang 2019 -3/12/2019 
 22. Rang Undang-Undang Hak Cipta (Pindaan) 2019 -3/12/2019 
 23. Rang Undang-Undang Francais (Pindaan) 2019 -3/12/2019 
 24. Rang Undang Undang KWSP (Pindaan) 2019 -4/12/2019 
 25. SUHAKAM  Annual Report- 5/12/2019 
2020
 1. Usul menjunjung kasih kepada Titah Yang Dipertuan Agong (2020) - 22/07/2020
 2. Rang Undang-undang Majlis Keselamatan Negara (Pindaan) 2020 pada 24/8/2020
 3. Rang Undang-Undang Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) 2020 pada 25/8/2020
 4. Rang Undang-Undang Insolvensi (Pindaan) 2020 pada 25/8/2020
 5. Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan Raya (Pindaan) 2020 pada 26/8/2020
 6. Rang Undang-undang Mahkamah Kehakiman (Pindaan) 2020 pada 26/8/2020
 7. Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi RUU Perbekalan 2021 - 2/12/2020 
 8. Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 2020 - 16/12/2020
 9. Rang Undang-undang Cukai Jualan (Pindaan) 2020 -  17/12/2020
 10. Rang Undang-undang Cukai Pelancongan (Pindaan) 2020 - 17/12/2020
2021
    1.   Rancangan Malaysia Ke-12  -  29/9/2021
    2.   Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Amanah Negara (Pindaan) 2021 - 11/10/2021
3. Rang Undang-undang Levi Keuntungan Luar Biasa (Pindaan) 2021 - 12/10/2021
4. Usul Mengungkai Tujuh Ordinan Darurat - 25-10-2021
5. Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2021 - 26/10/2021
6. Rang Undang-undang Perihal Dagangan (Pindaan) 2021 - 28/10/2021
7. Rang Undang-undang Lembaga Angkasa Malaysia 2020 - 28/10/2021
    8. Rang Undang-undang Perbekalan 2022 - 3-11-2021
9. Peringkat Jawatankuasa Kementerian Luar Negeri bagi RUU Perbekalan 2022  - 23-11-2021
    10.    Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi RUU Perbekalan 2022 - 24-11-2021
    11.   Peringkat Jawatankuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna bagi RUU Perbekalan 2022 - 25-11-2021
    12.   Peringkat Jawatankuasa Kementerian Sumber Manusia bagi RUU Perbekalan 2022 -30-11-2021
    13.  Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pengangkutan bagi RUU Perbekalan 2022 1-12-2021
    14.  Peringkat Jawatankuasa Kementerian Perdagangan 7-12-2021 Antarabangsa dan Industri
    15.  Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pertahanan 9-12-2021
    16.  Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pengajian Tinggi  13-12-2021
    17.  Rang Undang-undang Kewangan 2021  - 14-12-2021
    18.  Rang Undang-undang Paten (Pindaan) 2021 -  15-12-2021  
    19.  Rang Undang-undang Hakcipta (Pindaan) 2021 - 15-12-2021
    20.  Rang Undang-undang Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) 2021 - 16-12-2021

2022
1.Usul Terima Kasih kepada Titah Diraja  - 3-3-2022
2. Rang Undang-undang Pindaan Akta Kerja 1955 - 21-3-2022
3. Rang Undang-undang Pindaan Akta Kawalan Bekalan 1961 - 21-3-2022
4. Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2021) 2022  - 22-3-2022
5. Rang undang-undang Perlembagaan (Pindaan) (No.3) 2022 - 11-4-2022
6. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954 - 18-7-2022
7. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Perhutanan Negara 1984 - 18-7-2022
8. Rang Undang-undang Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (Pembubaran) - 18-7-2022
9. Rang Undang-undang Pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 - 21-7-2022
10. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 - 25-7-2022
11. Rang Undang-undang Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis 2020 (IPCC) - 26-7-2022
12. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 - 1-8-2022
13. Rang Undang-Undang PIndaan Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 (FAMA) - 1-8-2022
14. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kastam 1967 - 3-8-2022
15. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Cukai Jualan 2018 - 4-8-2022
16. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 - 3-10-2022
17. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959 -4-10-2022
18. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 - 5-10-2022


Perbahasan Pindaan Akta Tenaga Boleh Baharu 2011

Video here: https://fb.watch/g716tYziAT/

Perbahasan Rang Undang-undang Pindaan Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera, Wong Hon Wai pada 3 Oktober 2022.

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya turut ingin menyertai perbahasan berkenaan dengan RUU Pindaan Akta Tenaga Boleh Baharu 2011. Seperti dalam mukadimah akta tersebut bertujuan untuk mewujudkan dan melaksanakan sistem tarif galakan bagi meningkatkan penjana tenaga dari sumber tenaga boleh baharu.
Tadi Yang Berhormat Menteri telah menyebut dan saya rasa kita jelas dengan tujuan pindaan ini. Akan tetapi apa yang saya ingin sebut - tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa berdasarkan semangat MA63 tetapi saya juga ingin membangkitkan Dasar Tenaga Negara (DTN) 2022-2040 yang baru-baru ini telah dilancarkan dokumen 73 muka surat ini menyatakan antara lain penubuhan Majlis Tenaga Negara (MTN) dan cadangan MTN ini tiada disebut keanggotaan dari negeri-negeri.
Apabila kita ada majlis-majlis seperti Majlis Air Negara, Majlis Perancang Fizikal Negara dan Majlis Tanah Negara ada disebut perwakilan negeri-negeri supaya negeri-negeri boleh memberikan pandangan mereka, semangat persekutuan.
Akan tetapi dalam Dasar Tenaga Negara yang baru-baru ini dilancarkan, tidak disebut pun dan saya hairan kenapa tiada satu harmonization daripada segi itu kerana dalam Dasar Tenaga Negara adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri dan TBB di bawah pula KeTSA. Itulah satu perkara pokok yang saya nampak kelemahan Dasar Tenaga Negara yang baru-baru ini dilancarkan.
Sebagai wakil dari Bukit Bendera, Pulau Pinang saya ingin sebut perkara itu kerana semangat persekutuan tidak diberikan perhatian dan saya ingin juga seperti rakan-rakan saya tadi menyatakan bahawa apabila kerajaan melancarkan tatkala Eropah dan bahagian dunia lain menghadapi energy crisis, adalah penting juga kita membuat perancangan jangka panjang untuk memastikan tiga perkara.
Sekuriti tenaga, sekuriti iklim (climate security) dari segi kelestarian alam sekitar serta bekalan tenaga mampu bayar (affordable). Sektor tenaga menjadi sumber utama pendapatan fiskal bagi perbendaharaan negara. Petroleum dan gas 31 peratus kepada pendapatan fiskal negara.
Transformasi sektor tenaga sedang berlaku anjakan daripada sumber berasaskan fosil bagi pengeluaran dan penggunaan kepada sumber tenaga boleh baharu dan mampan. Saya nampak DTN merangkumi kesemua sumber tenaga boleh baharu sama ada hidro, solar, biotenaga dan sumber-sumber lain tenaga baharu dan juga tidak boleh diperbaharui seperti minyak, gas asli dan juga arang batu.
Mempunyai aspirasi yang besar dalam DTN ini, negara rendah karbon menjelang tahun 2040 tetapi antara lain salah satu dinyatakan tiada lagi stesen jana kuasa arang batu baharu dan meningkatkan sumber sumbangan TBB. Pelepasan gas rumah kaca sifar bersih pada tahun 2050.
Saya ingin membahaskan secara dasar terhadap TBB ini. Walaupun telah dinyatakan 12 strategi dan pelan tindakan dalam Dasar Tenaga Negara, antaranya seperti solar park, rooftop solar panel tetapi ia hanya one-line statement. Statement satu baris sahaja. Tiada detailed execution plan. Apa yang ada barangkali adalah Pelan Hala Tuju Tenaga Boleh Baharu Malaysia (MyRER) 2022-2035 oleh KeTSA tetapi strategi-strategi lain seperti merasionalisasikan subsidi tenaga ke arah harga berdasarkan pasaran.
One-line statement sahaja. Tidak ada hala tuju. Tidak dinyatakan satu action plan yang jelas kerana kita mempunyai subsidi elektrik melalui imbalance cost pass-through (ICPT) sejak 2015. Subsidi petrol sejak subsidi liquefied petroleum gas (LPG) sejak tahun 80- an.
Saya rasa tiada action plan yang jelas, roadmap yang jelas terhadap meningkatkan TBB dan juga dari segi Dasar Tenaga Negara. Saya rasa ini saya minta penjelasan Yang Berhormat Menteri khasnya apa yang telah saya bangkitkan tentang Majlis Tenaga Negara. Sekian, terima kasih.

Perbahasan RUU Pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959

Video here: https://fb.watch/g70Xz94hs4/

Perbahasan Pindaan Rang undang-undang Akta Kesatuan Sekerja 1959 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera, Wong Hon Wai pada 4 Oktober 2022.

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya turut ingin menyertai perbahasan berkenaan dengan pindaan rang undang-undang Akta Kesatuan Sekerja 1959. Antara seksyen yang menarik perhatian saya ialah fasal 11 untuk meminda seksyen 26 akta ini. Seksyen ini menyatakan bahawa peraturan-peraturan kesatuan sekerja di mana pekerja-pekerja yang telah dibuang kerja, diberhentikan atau bersara boleh dikekalkan sebagai anggota kesatuan sekerja tertakluk kepada peraturan- peraturan kesatuan sekerja.
Saya mengalu-alukan kalau mereka yang sudah bersara boleh masih dikekalkan keanggotaannya. Akan tetapi saya rasa was-was dan ingin mendapatkan penjelasan lanjut daripada Yang Berhormat Menteri. Mereka yang telah dibuang kerja dan diberhentikan apakah yang akan affecting the keharmonian industri kalau mereka masih dikekalkan sebagai anggota kesatuan sekerja tersebut?
Apakah peraturan-peraturan perlu dipinda sejajar dengan seksyen ini supaya ia boleh harmonize dengan pindaan akta ini? Perenggan 11E untuk memansuhkan seksyen yang baharu bahawa keanggotaan kesatuan sekerja berdaftar tidak boleh terhad kepada sesuatu ras, agama atau kerakyatan. Ini ialah saya rasa sikap keterbukaan. Kalau kesatuan sekerja tidak boleh terhad kepada kerakyatan maksudnya kesatuan sekerja boleh menerima semua kerakyatan. Maksudnya sama ada warganegara Malaysia, sama ada pemastautin tetap ataupun pekerja asing. Itu satu clause yang enabling.
Saya ingin mendapatkan penjelasan Yang Berhormat Menteri tentang pekerja asing ini. Bagaimana sama ada keanggotaan pekerja asing dalam trade union ini? Berapa angka statistik yang sedia ada dalam di kementerian, penyertaan pekerja asing? Ini adalah kerana ini boleh seperti Yang Berhormat Ipoh Barat menyatakan bahawa ada isu-isu forced labour yang berlaku di negara ini. Bagaimana seksyen-seksyen ini boleh memperbaiki keadaan supaya tidak berlaku keseriusan terhadap forced labour supaya boleh juga pekerja asing dimasukkan kepada trade union supaya hak-hak mereka boleh dilindungi. Ini adalah supaya perkara seperti forced labour ini dapat dikurangkan.
Tuan Yang di-Pertua, saya membaca taklimat oleh kementerian bahawa peruntukan akta ini mematuhi peruntukan yang terkandung dalam bab buruh CPTPP ataupun Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement. Sebelum ini telah diubah, dipinda banyak legislation sejak tahun 2018 beberapa pindaan akta berkenaan dengan buruh telah dibuat. Saya ingin mendapatkan penjelasan sama ada would it be the last one? Adakah apa-apa lagi yang perlu dipinda untuk memenuhi CPTPP? Ini adalah kerana kalau sekiranya masih belum lagi dipinda, maka tertangguhlah pelaksanaan ataupun ratifikasi Malaysia ke CPTPP.
Saya ingin mendapatkan penjelasan Yang Berhormat Menteri sama ada - ada apa- apa lagi undang-undang buruh selain daripada Trade Union Act ini, apa lagi yang perlu dipinda untuk memenuhi CPTPP? Untuk obligasi CPTPP ini antaranya ialah all workers have the right to establish and join unions. All workers may hold multiple membership in various unions. Foreign workers are eligible become union office-bearers. Adakah kesemua keperluan ini kita telah membuat pindaan? Ini adalah ini penting kerana sekiranya kita tidak menyertai CPTPP dengan cepat sudah tertangguh lama dan apakah masalah penangguhan ini?
Saya juga mendapat maklumat balas daripada pihak majikan, sebarang pindaan terhadap Akta Kesatuan Sekerja ini bukan sahaja hak pekerja perlu didengar, bukan sahaja kesatuan kerja perlu didengar dan juga dari segi majikan.
Pihak majikan berasa risau bahawa satu risiko outbreak of strike tentang insiden- insiden mogok barangkali akan bertambah berikutan dengan undang-undang baharu yang kita bahas hari ini.
Sama ada, apakah langkah-langkah, assurance oleh Menteri bahawa risk outbreak of strike dapat dikurangkan? Itulah kerisauan dari segi pihak majikan.
Dari segi pihak kesatuan sekerja, mereka juga membangkitkan bahawa Jadual Keempat dalam RUU ini memasukkan selepas Jadual Ketiga berkenaan dengan Chapter 66A, 66B untuk Penal Code.
Antara lain ialah berkenaan dengan offences against the state, offences berkenaan dengan terrorism dan juga organized crime. Ada suara daripada pihak kesatuan sekerja bahawa Jadual Keempat ini ialah seperti satu pisau yang hanging over the labor movement. Satu pisau yang atas kepala labor movement kerana memperkenalkan Jadual Keempat ini maka kesatuan sekerja berasa mereka terugut kerana kesatuan sekerja ini ialah untuk memperjuangkan hak rakyat dan tidak terlibat dengan offences terrorism dan sebagainya. Saya minta satu pandangan dan juga penjelasan daripada Menteri.
Begitu juga, dengan domestic helpers dengan gig workers. Sekarang e-hailing dan p-hailing mereka tidak dapat menubuhkan kesatuan sekerja. Mereka hanya boleh berpersatuan dengan ROS sahaja, mendaftarkan diri sebagai persatuan (society) sahaja dan tidak ada hak dilindungi di bawah Trade Unions Act untuk collective bargaining, untuk collective agreement dan hak-hak di bawah Akta Kesatuan Sekerja.
Itu kerana antara lain kelemahan undang-undang perburuhan kita, gig workers yang begitu ramai— saya menjangkakan ratusan ribu dari segi Foodpanda, gig workers, e-hailing, p-hailing dan sebagainya.
Semua ini masih belum mendapat hak untuk menubuhkan kesatuan sekerja. Begitu juga pembantu rumah, begitu juga security guard, kontraktor dengan cleaners dan sebagainya. Ini mereka telah dinafikan dan tidak dilindungi di bawah Trade Unions Act.
Juga satu kerisauan ada beberapa kesatuan sekerja yang telah menimbulkan kerisauan dan saya ingin mendapatkan penjelasan Menteri tentang kepelbagaian kesatuan, multiplicity unions. Kita tahu bahawa dan kita ingin menggalakkan penubuhan trade unions.
Akan tetapi, sekiranya ada kerisauan sesetengah pihak bahawa kalau satu organisasi terlalu banyak kesatuan akan melemahkan perwakilan pekerja. Suara ahli kesatuan sekerja akan lebih menjadi lemah, solidariti pekerja akan menghadapi masalah. Itulah saya ingin mendapatkan penjelasan Menteri bagaimana untuk membuat penerangan kepada kesatuan sekerja ini bahawa kepelbagaian kesatuan yang dicadangkan di bawah pindaan ini akan membawa kebaikan kepada mereka.
Ini kerana di bawah International Labor Organization (ILO) declaration on fundamental principles and rights of work and its follow-up 1998 protocol bahawa semua principles sebagai freedom association, effective recognition of the rights, the elimination of all forms of forced or compulsory labor, effective abolition of child labor and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Keempat-empat prinsip ini perlu diketengahkan.
Saya minta penjelasan Menteri terhadap beberapa isu supaya hak-hak pekerja bukan sahaja gig workers, bukan sahaja kontrak dan sebagainya boleh diketengahkan dan sementara kita memenuhi obligasi antarabangsa sama ada ILO, sama ada CPTPP, sama RCEP dan juga hak-hak pekerja kita dapat dibela pada masa sama.
Itu sahaja, saya minta penjelasan Menteri, terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Perbahasan RUU Pindaan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974

Video here: https://fb.watch/g70LgaTrYQ/

Perbahasan Rang Undang-Undang pindaan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera, Wong Hon Wai pada 5 Oktober 2022.

Saya turut ingin menyertai perbahasan rang undang-undang pindaan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Saya baca tentang pindaan ini dan didapati bahawa telah ada beberapa peningkatan penalti minimum, maksimum hukuman penjara mandatori antara beberapa seksyen.

Pokoknya, walaupun kita tingkatkan penalti tersebut dengan hukuman penjara mandatori, apa yang penting ialah pelaksanaan terhadap undang-undang ini. Saya bagi satu contoh. Tiga bulan lalu, bulan Julai telah berlaku banjir di kawasan Baling. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli menerbitkan Laporan Kajian Bencana Geologi Banjir Puing 2022 di Sungai Kupang, Baling Kedah.
Saya membangkitkan isu ini kerana terdapat satu clear evidence, keterangan yang sangat jelas. Pelanggaran Akta Kualiti Alam Sekitar iaitu apabila EIA telah dibuat ialah untuk menggantikan dengan Timber Latex Clone Forest Farm pada Gunung Inas.
Akan tetapi ditebang dijadikan pokok durian musang king. Satu pelanggaran terhadap Environmental Impact and Assessment Report (EIA). Tiga bulan selepas banjir tersebut, kita pun tidak dengar apa-apa pendakwaan di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar
Saya bangkitkan isu ini kerana pembalakan di Gunung Inas, Baling menyebabkan banjir lumpur bukan sahaja di sungai-sungai hilir, dari Baling sampai ke Sungai Muda yang menjadi sempadan antara Kedah dan Pulau Pinang. Akibat banjir puing di Baling tersebut, Pulau Pinang terjejas. Ada ratusan ribu penduduk terputus air. Ada satu hari, ada dua hari, ada yang sangat teruk sampai enam hari.
Oleh itu apa yang berlaku di Baling juga akan menjejaskan negeri Pulau Pinang kerana 90 peratus daripada air mentah kita, bergantung kepada tapisan air dari Sungai Muda dan tiada pendakwaan terhadap lelanggaran akta. Saya minta satu status update berkenaan kes ini.
Saya lihat bahawa ada penalti dan memperkukuhkan penruntukan berkaitan pembakaran terbuka dengan penalti kalau seksyen 32, seksyen 37, seksyen 41, seksyen 48A dengan denda minimum RM5,000 sehingga RM10 juta.
Saya minta juga apakah guidance. Apakah rujukan kepada mahkamah dengan range begitu besar RM5,000 sampai RM10 juta dan sama ada, ada panduan kepada pihak sistem kehakiman, kerana kalau kita lihat sebelum ini, kalau berlaku seperti waktu dahulu Sungai Kim Kim, dilaporkan usaha pembersihan RM6.4 juta.
Kalau berlaku seksyen 27, melepaskan minyak ke dalam perairan Malaysia dilarang. Waktu dahulu pada tahun 2017, ada kes RM24 juta dibelanjakan untuk membersihkan tumpahan minyak pada tahun 2017.
Persoalan saya ialah kalau tumpahan berlaku dalam perairan Malaysia. Kos yang terlibat bukan sahaja usaha untuk pembersihan. Kos yang terlibat juga termasuk juga pampasan perlu dibuat kepada nelayan kerana hilang mata pencarian, kalau usaha pembersihan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Maka nelayan akan terjejas, mata pencarian akan terjejas dan pampasan itu juga perlu dimasukkan dalam kiraan kos pembersihan.
Begitu juga dengan hotel-hotel. Kalau tumpahan minyak di luar pantai perairan Malaysia menyebabkan hotel-hotel operator terpaksa tutup operasi mereka untuk berbulan- bulan kerana ada minyak dekat luar pantai dan ini juga perlu ada satu bentuk pampasan.
Oleh itu saya hendak tanya bagaimana dengan had RM10 juta sahaja. Bagaimana dapat memenuhi kos-kos pembersihan pantai akibat tumpahan minyak. Sila jelaskan international treaty yang kita tandatangani, sama ada terdapat ataupun insurans antarabangsa yang kita telah tandatangani.
Sama ada boleh kita dapat balik supaya kerosakan ke atas alam sekitar yang tadi Sungai Kim Kim di tepi pantai. Tumpahan minyak yang bukan untuk puluhan ribu sahaja, berjuta-berjuta. Berjuta-juta, bukan sahaja pembersihan tetapi menyebabkan mata pencarian nelayan, hotel operator akan terjejas.
Saya meminta skema, skema pampasan itu. Bagaimana dari segi pendedahan denda oleh mahkamah yang tidak mencukupi untuk kerja-kerja pembersihan dan pampasan kepada stakeholders.
Di sebut juga seksyen 34B, larangan terhadap penempatan peletakan buangan terjadual. Seperti kita tahu juga RM10 juta. Sebenarnya kita perlu juga menubuhkan Environmental Audit Committee iaitu Jawatankuasa Audit Alam Sekitar kerana kita lihat bahawa perkara-perkara ini boleh kita membuat detection dengan lebih awal.
Ada syarikat yang sepatutnya diperlukan undang-undang menghantar buangan terjadual ini kepada tapak-tapak pelupusan, berapa keluaran dia kemudian kena hantar ke berapa kuantitinya.
Akan tetapi apabila tidak dibuat, kita boleh buat early detection. Sampai sekarang kita tidak ada satu sistem early detection oleh Jabatan Alam Sekitar supaya perkara-perkara ini dapat ditemui dengan lebih awal dan dapat diusahakan.
Saya juga melihat kepada- ada improvement ataupun penambahbaikan dari segi larangan atas pembakaran terbuka seksyen 29A dengan definisi yang baharu, dengan satu denda harian. Saya alu-alukan ini kerana kita memang ada individu ataupun pihak-pihak perniagaan yang degil, yang terpaksa kita mengenakan denda harian. Satu hari denda harian RM5,000 kerana kalau berpanjangan sejak berbulan-bulan, itulah perlu di kira dari segi denda harian.
Sebenarnya saya lihat Akta Kualiti Alam Sekitar yang dipinda ini is a long overdue tetapi perlu ada penjelasan.
Satu seksyen lagi fasal 25, yang meminda seksyen 45. Sebelum ini Pegawai Jabatan Alam Sekitar boleh mengeluarkan kompaun apabila terdapat kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar. Boleh menawarkan kompaun- dikeluarkan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar.
Akan tetapi di bawah pindaan ini, semua tawaran kompaun perlu mendapat keizinan bertulis daripada Pendakwa Raya terlebih dahulu. Itu satu yang luar biasa kerana sebelum ini Pegawai JAS boleh mengeluarkan kompaun. Ini menambahkan birokrasi lagi.
Cadangan saya supaya bahawa kita mungkin hadkan amaun-amaun tertentu. Amaun-amaun yang kecil. Pegawai boleh menawarkan kompaun. Hanya amaun yang besar beratus ribu, sampai berjuta baru perlu kelulusan Pendakwa Raya.
Kita tidak mahu bahawa Pegawai JAS lambat daripada segi penguatkuasaan, lambat daripada segi kerana menunggu keizinan bertulis daripada Pendakwa Raya. Sebelum ini tawaran kompaun boleh dibuat oleh Pegawai JAS, dan ini perlu mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri.
Saya meminta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab soalan yang saya telah bangkitkan. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Thursday, August 04, 2022

Perbahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Cukai Jualan 2018

Perbahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Cukai Jualan 2018 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 04.08.2022.

Video here https://fb.watch/e-a0cx2bmj/

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya
turut ingin menyertai perbahasan pindaan terhadap Akta Cukai Jualan 2018. Sebelum ini, barang bernilai rendah iaitu kurang daripada RM500 telah dikecualikan daripada cukai jualan di bawah Item 24, Jadual ‘A’, Sales Tax (Persons Exempted from Payment of Tax) Order 2018. Akan tetapi sekarang, Kementerian Kewangan ingin mengembangkan skop cukai jualan ini. Maksudnya,lebih kurang ialah cukai yang baharu kepada barang bernilai rendah, satu lagi cukai yang baharu untuk barang bernilai rendah.
Masyarakat di luar tertanya-tanya, Perdana Menteri boleh membeli designer shirt Burberry bernilai beribu-ribu, dikenakan cukai jualan 10 peratus. Kenapa orang kurang berada nak beli satu shirt RM30 melalui online platform disamakan, kena bayar cukai kadar 10 peratus? Adakah ini level playing field seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Tebrau?
Ini kerana orang kurang berada mana boleh beli beribu-ribu ringgit. Hanya beli barang bernilai rendah sahaja. Saya bertanya-tanya kenapa satu cukai baharu barang bernilai rendah ini diperkenalkan dan sila beritahu kita tarikh kuat kuasa, kadarnya dan juga berapa nilai barang bernilai rendah.
Adakah ia RM500 atau bagaimana? Ini kerana penjual-penjual online, penjual ecommerce online ini mereka perlu membuat pendaftaran. Kutip kalau dilaksanakan low value goods ini, mereka perlu membuat pendaftaran dengan MOF. Sekiranya mereka tidak memenuhi threshold untuk pendaftaran kerana sale-nya tidak begitu banyak, apa terjadi? Bagaimanakah mereka kutip sales tax?
Kalau barang dikembalikan, consumer kurang bersesuaian, mereka kembalikan barang, bagaimana cukai jualan itu dikembalikan? Ini expansion of sales tax ini bukan sahaja consumer atau pengguna menempah melalui online. Kalau import dari luar negara, bagaimana Akta Cukai Jualan dikuatkuasakan secara extra territorial? Ini kerana apabila penjual di luar negara tidak memenuhi atau mematuhi rang undang-undang ini dan ada klausa-klausa punitif yang dikenakan, bagaimanakah Akta Cukai Jualan dikenakan penguatkuasaan itu kepada seorang penjual sama ada yang berdaftar atau tidak berdaftar di luar wilayah Malaysia?
Bagaimana kalau mereka tidak membayar, apakah cara penguatkuasaannya? Ini kerana ada extra territorial element? Bagaimana pula pembelian online ini kalau ia diimport melalui airport, melalui kapal terbang ataupun sea port ataupun melalui darat, apakah bezanya implikasi ketiga-tiga mode transportation ini? Ini kerana kita juga kutip custom duti dan sebagainya.
Bagaimanakah caranya untuk membezakan ketiga-tiga itu? Bagaimana pula dengan ada produk-produk yang dikenakan eksais duti antara mungkin rokok, arak atau tobacco products? Bagaimanakah pula cukai baharu yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional barang bernilai rendah ini? Satu cukai yang baharu ke atas barang-barang bernilai rendah ini, bagaimana ia what is the tax burden? Apakah beban cukai sama ada beban cukainya bukan ke atas pengilang ataupun ecommerce operator tetapi ke atas pengguna rakyat Malaysia yang hanya mampu untuk membeli barang bernilai rendah dan bukan barang bernilai tinggi?
Apakah jangkaan pendapatan yang dijangkakan oleh MOF tentang kutipan cukai baharu barang bernilai rendah ini? Ini kerana kita hendak tahu apakah jangkaan income? Sales tax on Taxable goods sebelum ini berdasarkan 10 digit HS Code? Kalau sekarang Yang Berhormat Menteri boleh menentukan barang dan kelas barangan untuk barang bernilai rendah, bagaimana pengelasan tersebut? Dahulu berdasarkan, sebelum ini 10 digit HS Code, sekarang bagaimana?
Oleh itu saya meminta jawapan kepada setiap persoalan yang saya timbulkan tadi. Ini kerana ada implikasi kepada pengguna-pengguna dan perniagaan-perniagaan yang terlibat. Saya meminta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Wednesday, August 03, 2022

Perbahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kastam 1967

 Perbahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kastam 1967 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 03.08.2022.

Video here: https://fb.watch/e-agIregF4/

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Saya turut ingin menyertai perbahasan berkenaan dengan pindaan Akta Kastam 1967.
Saya ingin merujuk kepada seksyen 145C- “Power to extend period” dan juga 145 dan “Power to modified terms and condition.” Saya dapati dua seksyen baharu ini dengan perkataan “extension of period” dan juga “terms and condition” telah muncul dalam sembilan undang-undang yang telah disenaraikan dalam Order Paper kita.
Bukan sahaja atas Akta Kastam, pindaan Akta Eksais 1976, pindaan Akta Zon Bebas 1990, pindaan Akta Cukai Pelancongan 2017, pindaan Akta Levi Pelepasan 2019, pindaan Akta Levi Kenderaan Borang Barang 1983, pindaan Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1988, pindaan Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dan pindaan Akta Cukai Jualan 2018.
Saya tidak mahu ulang sembilan kali tetapi saya hanya ucap di sini. Saya ingin mendapatkan penjelasan, apa maksud “kecemasan awam” yang telah disenaraikan dalam sembilan rang undang-undang ini, sama ada banjir kilat- malam semalam di Johor Bahru menyebabkan 500 buah kereta terbabas di Johor Bahru ataupun kelmarin juga Yang Berhormat Baling mengesahkan bahawa banjir lagi di Baling.
Ada dia terjumlah kepada kecemasan awam yang disebutkan “public emergency”? Saya hairan juga apabila beberapa bulan yang lalu, kita telah mengungkai tujuh Ordinan Darurat. Kalau masih ingat kita ungkai- tujuh Ordinan Darurat. Kita tinggal lagi Ordinan Darurat untuk Grik dan juga Bugaya, belum diungkai. Sama ada masih di Bugaya dan Grik masih ada public emergency lagi.
On paper dalam undang-undang masih lagi kerana masih belum diungkai. Hairan juga Pilihanraya Kecil Bugaya tidak diadakan sekian lama. Walaupun kita tahu COVID-19 sudah masuk endemik, tetapi tidak diungkaikan lagi. Terjumlahkah kepada public emergency yang kita sebut dalam kesembilan- dalam rang undang- undang ini?
Sama ada pembayar cukai di kawasan-kawasan Grik dan Bugaya tidak perlu membayar cukai yang sembilan undang-undang ini, cukai dan levi kerana ia terjumlah kepada public emergency.
Tuan Yang di-Pertua, dan juga “public health crisis”- “krisis kesihatan awam” tidak ditakrifkan secara jitu dalam sembilan rang undang-undang ini. Apa maksud “public health crisis”? Maksud “public health crisis” mengikut standard Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) maksudnya- Monkeypox sekarang- cacar monyet telah diisytiharkan oleh WHO sebagai krisis kesihatan, maka ia akan terpakai juga untuk Malaysia. Oleh itu pendrafan rang undang-undang kesembilan ini, menggunakan secara subjektif memberikan kuasa subjektif kepada Menteri.
Sepatutnya takrif “public emergency” dan “public health crisis” ini perlu dibawa ke Parlimen. Parlimen yang membuat keputusan sama ada- ada berlaku “public emergency”, atau sama ada berlaku “public health crisis”.
Sekarang pula Eksekutif datang ke Parlimen, meminta supaya Yang Berhormat Menteri boleh membuat keputusan untuk kedua-dua ini.
Saya mendapati bahawa waktu dahulu, Akta Langkah-langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829]. Akta yang besar yang membuat pindaan banyak akta rang undang-undang sebagainya, recognized COVID-19 sebagai public health crisis. Itu perlu dibuat sedemikian, kalau tidak perkara-perkara kecil, kawasan-kawasan kecil diisytiharkan public emergency.
Saya juga meragui keperluan takrif tersebut kerana dia tidak perlu datang ke Parlimen, tidak perlu pewartaan. Sama ada pewartaan diperlukan dalam akta, saya tidak nampak keperluan itu. Sama ada keperluan untuk table letak atas meja Parlimen, diwartakan, kemudian di atas meja Ahli Parlimen untuk memaklumkan kepada Parlimen bahawa terdapat pengisytiharan public health emergency, public health crisis.
Saya menggulung Tuan Yang di-Pertua dan juga seksyen 145D kuasa Menteri, “...on the advice of the Director General time to time modify the terms and condition...” Maksud dia kuasa Ahli Yang Berhormat Menteri boleh juga untuk modify terms and condition untuk mana-mana perkara tentang akta ini, terms and condition. Itu satu seksyen yang luas skop dia. Yang Berhormat Menteri boleh menggunakan kuasa tersebut untuk tanpa datang ke Parlimen, untuk tukar peraturan dan sebaginya.
Untuk pihak yang aggrieved party, pihak yang membayar cukai yang aggrieved party, apakah remedy untuk mereka? Ini kerana hanya ada kuasa Yang Berhormat Menteri untuk varies ataupun modify terms and condition tetapi tiada kuasa rayuan pembayar cukai tanpa dinyatakan kuasa sama ada kalau kita mesti tahu bahawa dia ada- pembayar cukai boleh membuat semakan kehakiman- judicial review ataupun rayuan, tetapi kosnya akan tinggi dan perlu pergi ke mahkamah.
Tidak ada ditulis mechanism rayuan terhadap keputusan Yang Berhormat Menteri yang begitu luas kuasanya. Ini bukan sahaja terpakai untuk Akta Kastam 1967 tetapi untuk sembilan rang undang-undang yang kita akan bahas bermula saat ini sampai ke petang, sampai pagi besok, semua mempunyai kedua-dua klausa yang saya bangkitkan tadi.
Saya cadangkan supaya sekiranya ada public emergency dan public health crisis, sepatutnya langkah-langkah sementara yang kita telah luluskan, formatnya, semangatnya atau intentionnya perlu dilaksanakan supaya Parlimen diberi kuasa untuk menentukan apa maksud public emergency. Parlimen diberi kuasa untuk menentukan apa maksud public health crisis dan bukan atas seorang Menteri. Itulah hujah saya. Sekian, terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan extension of time kepada saya. Terima kasih.

Monday, August 01, 2022

Perbahasan Pindaan Rang Undang-Undang Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965

Perbahasan Pindaan Rang Undang-Undang Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 (FAMA) oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 01.08.2022.

Video here: https://fb.watch/e-aLV133fp/

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya turut juga ingin menyertai perbahasan pindaan terhadap Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 iaitu dengan singkatannya, FAMA. Dengan pindaan Jadual Ketiga yang baharu memasukkan enam jenis ternakan dalam ruang lingkup FAMA.
Sebelum ini, FAMA tidak menyertai dalam pemasaran untuk ternakan- ternakan dan saya dapati bahawa mukadimah ataupun preamble untuk Akta FAMA ini, bukan sahaja importing and exporting of every agricultural produce, dengan izin Tuan Yang di- Pertua. Bukan sahaja import, eksport dan juga provide credit facilities of such marketing. Memberikan fasiliti kredit kepada petani-petani.
Kalau dibaca dengan preamble sebenarnya marketing arm untuk kementerian dan saya ingin bertanyakan positioning terbaru berkenaan dengan FAMA dalam industri ternakan. Ini kerana kita tahu juga industri ternakan pihak swasta juga memainkan peranan yang penting dan apakah positioning satu agensi kerajaan memasuki industri ternakan dengan pemasarannya.
Bagaimanakah positioning dalam erti kata yang baharu kerana ada persaingan juga dengan pihak swasta?
Kita dapati bahawa dasar-dasar kerajaan berkenaan dengan sekuriti makanan perlu ada affordability, perlu ada availability dan juga perlu ada accessibility, ketiga-tiga ini.
Akan tetapi, saya memerhatikan dasar kerajaan yang dijalankan dalam setahun ini apabila terdapat krisis sekuriti makanan, bahan makanan naik melambung dan juga bahan makanan tertentu menjadi kurang, kita melaksanakan polisi dasar perlindungan makanan atau food protectionism, kita mengadakan dasar subsidi. Kita target self-sufficiency level (SSL) tetapi dasar food protectionism kita bertentangan dengan open trade. Kita terlalu memberikan tumpuan kita kepada industri beras dengan bajet pertanian mementingkan ke atas beras dan aktiviti berkaitan dengan beras.
Dengan erti kata yang baru, dengan food security yang baru, kita perlu diversify supaya bukan sahaja beras tetapi juga bahan pertanian lain, makanan lain dan ternakan lain juga diberikan perhatian yang serius.
Dasar kita menjalankan kawalan eksport ke negara-negara lain seperti Singapura, we are paying a high price. Ini kerana kalau penternak-penternak ayam boleh mengeksport ke Singapura, membolehkan mereka mendapat keuntungan supaya melabur balik untuk membina fasiliti penternakan ayam yang lebih baik. Kekurangan ini juga pada masa yang sama, negara Singapura telah mencari pengganti yang baru.
Oleh itu, saya ingin menanyakan, what is our exit plan untuk kawalan eksport ini? Kita perlu satu exit plan yang bagus. Kalau tidak, dasar target tahap sara diri (SSL) dalam buku Dasar Agromakanan tidak akan dicapai.
Dalam buku Dasar Agromakanan Negara 2021-2030, menetapkan SSL industri ayam itik kita 140 peratus. Melebihi 100 peratus. Telur pula 123 peratus— tetapi kita menghadapi masalah harga pula. Oleh itu, saya minta supaya dalam FAMA memasuki industri ternakan ini, bagaimana dengan bahan makanan gantian untuk subsektor ternakan? Kalau sebelum ini bahan makanan untuk ternakan barangkali ada kena import, apakah pelan bahan makanan gantian kita?
Kita kena lihat juga kepada model ekonomi, bukan sahaja dengan dasar subsidi dan sebagainya. Saya mencadangkan beberapa cadangan yang sebelum ini FAMA kurang jalankan. Bagaimanakah dengan dasar stockpile makanan kita? Bukan stockpile makanan tentang beras sahaja. Bagaimana stockpile tentang daging ternakan? Kalau harga pasaran tinggi, maka kita boleh keluarkan stockpile tersebut untuk merendahkan, menstabilkan harga makanan. Apakah strategi tambahan untuk stockpile kita daripada segi FAMA dan juga MAFI?
Begitu juga dengan idea-idea tadi tentang ladang kontrak dalam negeri dan sebagainya. Saya melihat Dasar Agromakanan Negara 2.0 yang telah didrafkan, berbagai- bagai sasaran dan sebagainya. Akan tetapi, apa yang paling penting ialah pelaksanaannya, dengan kawal selia, dengan pelbagai agensi, pasaran, dengan eksport, import dan sebagainya. Ia mempunyai satu ekosistem yang jauh lebih besar daripada Dasar Agromakanan Negara kita.
Oleh itu, saya minta supaya FAMA ini diberikan satu positioning, satu kedudukan yang jelas supaya apabila kita memasuki industri ternakan, kita boleh membantu dan bukannya FAMA bersaing dengan industri private sector dan melaksanakan dasar-dasar perlindungan makanan, kerana ini akan menyebabkan pihak sektor swasta hilang competitive advantage kerana campur tangan FAMA, campur tangan sektor awam dalam sebuah industri ekonomi yang memang boleh mendatangkan keuntungan yang besar.
Oleh itu, saya meminta Timbalan Menteri apabila menggulung nanti memberikan satu sasaran ataupun satu gambaran yang jelas tentang FAMA ini. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua.